NAŠE ŠKOLA

Školní budova je dvoupodlažní s pěti moderně vybavenými třídami, počítačovou učebnou, multimediální učebnou a veškerým zázemím nutným pro chod školy a pohodlí dětí. Nižší počty žáků ve třídách vytvářejí výborné podmínky pro výuku a harmonický vývoj dítěte.

Při základní škole je zřízena školní družina s jídelnou. Provoz je zde od 06:30 do 16:30 hodin. Součástí školní družiny je sportovní areál využívaný v tělesné výchově a odpoledne při mimoškolní činnosti.


MOTTO ŠKOLY:
Po ovoci se pozná STROM

S – srozumitelná
T – tvořivá
R – rodinná
O – otevřená
M – myslící

Úspěchu lze dosáhnout jen optimálním propojením několika hlavních oblastí:

  • vytvářením příznivého školního prostředí,
  • kvalitní výukou,
  • individuálním přístupem,
  • osobnostním rozvojem pedagogů,
  • nabídkou zájmového vzdělávání
  • spoluprací s rodinou,
  • zajišťujeme preventivní zubní prohlídky.

PREZENTACE ŠKOLY – kompletní prezentace školy plná zajímavých fotografií a informací.


Seznam všech kroužků, které škola nabízí jsou zde: http://zshavrice.cz/rozvrhy/

Pro děti zapsané ve školní družině jsou kroužky zdarma.


Výzva č. 56 – Učíme se číst a cizí jazyky

Naše základní škola se v rámci výzvy číslo 56 OPVK (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stala partnerem projektu „Učíme se číst a cizí jazyky“. Získali jsme tak finanční prostředky na vybavení školní knihovny více než stovkou dětských knih. Učitelé absolvovali školení pro zavedení metody vyučování literární výchovy prostřednictvím čtenářských dílen.

Paní učitelka Michaela Baladová strávila týden v partnerské škole na Slovensku. Cílem pobytu byla vzájemná výměna zkušeností, výukových postupů a metod mezi oběma školami (tzv. shadowing). V době letních prázdnin tři z vyučujících (Ctibor Boráň, Jana Kuželová, Miroslav Novák) vycestovali na dvoutýdenní jazykový pobyt na Maltu, kde se v jazykové škole inlingua Malta zúčastnili desetidenního kurzu anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčích, za účelem zvýšení kvalifikace pro výuku angličtiny.

Plakát projektu je k dispozici zde.


Inovace na dosah

Naše škola je od října 2014 partnerem v projektu Inovace na dosah, jehož předkladatelem je společnost COMFOR STORES, a. s. Projekt navazuje na dosavadní zkušenosti školy s využíváním technologií ve výuce. Cílem projektu je poskytnout odbornou podporu a vzdělávací program ředitelům a pedagogům, což pomůže s dalším rozvojem kompetencí při využívání informačních technologií. Díky projektu naše škola získala 7 kusů dotykových zařízení, které budou sloužit jako pomůcka pro zkvalitnění a obohacení výukového procesu o moderní prvky.

inovace-na-dosah-publicita


Modernizace přírodovědné učebny

Od září roku 2013 je pro žáky připravena nová učebna. Po realizaci projektu z roku 2009 město zahájilo projekt navazující s názvem „Modernizace přírodovědných učeben základních škol v Uherském Brodě„. Výsledkem je rekonstruovaná a technicky vybavená přírodovědná učebna plná výukových pomůcek. Do projektu bylo zapojeno všech pět brodských základních škol, celkově došlo k modernizaci 8 učeben, z toho po dvou učebnách v ZŠ Na Výsluní, ZŠ Mariánské náměstí a ZŠ Pod Vinohrady, a po jedné učebně v ZŠ Havřice a ZŠ Újezdec.

Celkové náklady projektu jsou 7,9 mil. Kč, z toho část nákladů ve výši 6,4 mil. Kč bude kryta z dotace Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – poskytnuté v rámci ROP Střední Morava. Realizace projektu proběhla převážně v období letních prázdnin s dokončením v září 2013. Realizací projektu dojde ke zlepšení výukového prostředí a pomůcek pro žáky na prvním i druhém stupni základních škol.


Projekt „ŠKOLNÍ MLÉKO“

Firma MADETA, a.s., prostřednictvím p. uč. Jany Kuželové, nabízí do naší školy dotované mléko a mléčné výrobky. Objednává se vždy na čtvrtletí a zaplacené mléko na základě „mléčných karet“ se vydává každodenně během svačinové přestávky.


Projekt „OVOCE DO ŠKOL“

Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a zlepšení stravovacích návyků u dětí na prvním stupni základních škol.

Distribuční firma schválená Státním investičním zemědělským fondem dodává ovoce, zeleninu či různé ovocné šťávy do školy dvakrát měsíčně. Ovoce a zelenina je následně vydáváno v době přestávky žákům školy.