Vyhledávání na webu:

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

01.05.2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku od školního roku 2021/2022

TV SLOVÁCKO V ZŠ HAVŘICE

24.04.2021

Vysílání TV Slovácko, Magazín Uherský Brod 24.04.2021

odkaz: https://itvs24.cz/uhersky-brod/magazin-uhersky-brod-24-4-2021

ŠKOLY PRO ZAMĚSTNANCE VYBRANÝCH PROFESÍ

11.04.2021

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Základní škola

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Mateřská škola

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Vybrané skupiny

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Informace převzata z Manuálu MŠMT.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

07.04.2021

Leták pro rodiče
Leták pro žáky
Video s ukázkou provedení testu: https://youtu.be/BmDnd140UH4

PROVOZ ŠKOLY OD 12.04.2021

07.04.2021

Vážení rodiče,

od tohoto data bude výuka ve škole probíhat rotačně. V týdnu od 12.-16.04.2021 (lichý týden) zahájí prezenční výuku žáci 2. a 4. ročníku. U ostatních ročníků bude probíhat výuka distančně. V následujícím týdnu se skupiny vystřídají.

Povinné testování žáků se provádí dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem Singclean.

Testování se nemusí účastnit:

a) Žáci, kteří absolvovali v souvislosti s onemocněním COVID-19 izolaci v rozsahu aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň prokazatelně doloží, že neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu.

b) Žáci, kteří doloží lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, které nesmí být starší 48 hodin.

Průběh testování:

1) V pondělí a ve čtvrtek přicházejí žáci do školy v 07:30 hodin, v ostatní dny na 07:45 hodin.

2) Přezují se v šatně a odcházejí do své třídy, posadí se do lavice a čekají na zahájení testování.

3) Pokud má rodič zájem asistovat svému dítěti při testování, bude k tomuto účelu vyhrazeno místo v přízemí školy.

4) Po skončení společného testování začíná výuka.

Školní jídelna

Školní jídelna Na Výsluní zajišťuje obědy pro žáky prezenční i distanční výuky. Zájemci si musí obědy přihlásit přes www.strava.cz.

Školní družina

Provoz je zajištěn do 16:30 hodin pro žáky prezenční výuky. Ranní družina, která je od 06:30 hodin, je pouze ve dnech, kdy neprobíhá testování žáků. To je úterý, středa, pátek.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

05.03.2021

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souladu s vydaným pokynem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu k povinné školní docházce v naší škole.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 absolvují děti narozené v období od 01.09.2014–31.08.2015 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku.

Organizace zápisu

Letošní zápis bude v souvislosti s protiepidemickými opatřeními probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole  a bude obsahovat povinnou formální část zápisu, tedy předání dokumentace škole v době od 01.04.2021 do 23.04.2021.

Pro zájemce nabídneme i motivační část zápisu on-line formou rozhovoru s vyučujícím 1. stupně, který bude trvat přibližně 20 minut a na který se budete moci přihlásit v rezervačním systému. Rezervační systém bude přístupný po ukončení formální části zápisu dne 30.04.2021. Rodičům bude následně odeslán odkaz pro připojení.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání zaměřené na seznámení s prostředím školy, školním vzdělávacím programem a třídní paní učitelkou.

Podání žádosti o přijetí

Zákonný zástupce vyplní přihlášku a zápisní lístek zde.

Vytištěnou přihlášku, zápisní list a kopii rodného listu dítěte nebo jejich sken doručí do školy některým z uvedených způsobů:
1) e-mailem na adresu reditel@zshavrice.cz
2) poštou v listinné podobě na adresu:
ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice, p.o.,
Brodská 117
688 01 Uherský Brod,
3) osobním podáním,
4) do datové schránky školy – wxkmuuk

V případě, že budete žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad školní docházky zde. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže nemáte k dispozici doporučující dokumenty, podáte žádost o odklad bez těchto dokumentů a přílohy doručíte, jakmile je obdržíte.

Žádost o odklad je nutné doručit opět některým z výše uvedených způsobů nejpozději do 30.04.2021.

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním kódem na webových stránkách školy a vyvěšeno na dveřích do budovy školy po ukončení zápisů 30.04.2021.

Pro další dotazy můžete kontaktovat ředitele školy: Mgr. Ctibor Boráň, telefon 732 837 579, e-mail: reditel@zshavrice.cz

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

28.02.2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.02.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole i žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Povinné základní vzdělávání bude dál pokračovat distančním způsobem.

Po dohodě s třídními vyučujícími je možné zapůjčit žákům k výuce notebooky a tablety.

Školní jídelna Na Výsluní je v provozu a nabízí možnost dodávat obědy žákům a zaměstnancům školy po dobu distančního vzdělávání do školní jídelny v Havřicích, ale vzhledem k přijatým bezpečnostním opatřením  pouze do jídlonosiče. Oběd je vydáván od 11:30 hodin do 13:30 hodin. Zvažte tuto možnost a pokud máte zájem, přihlaste své dítě ke stravování na www.strava.cz. Odhlášení stravy na den pondělí 01.03.2021 je možné telefonicky na čísle 572 805 507 nebo sms 733 368 009  do 07:00 hodin  téhož dne.  Následující dny pouze přes  www.strava.cz.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Podrobnější informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Děkuji za spolupráci.

Ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

24.02.2021

Vážení rodiče,

s účinností od 25. února 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zde je jeho celé znění: Mimořádné opatření MZ.pdf

Do dne 28. února 2021 však platí výjimka v užívání ochranných prostředků dýchacích cest. Do této doby lze ve škole používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest (např. látkové roušky). Od 1. března 2021 musí mít děti při pobytu ve vnitřních prostorech školy a školní družiny jednorázové chirurgické roušky.

Děkujeme.

ředitel školy

ORGANIZACE VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

01.01.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji onemocnění COVID-19 platí usnesení vlády, že od 4. ledna 2021 smí prezenčně navštěvovat školu pouze žáci 1. a 2. třídy základní školy.

Pro ostatní žáky bude od 4. ledna povinná distanční výuka. Ta bude probíhat opět s využitím aplikace Microsoft Teams. Žáci, kteří nemají možnost použít pro distanční výuku vlastní PC, si mohou obdobné zařízení vypůjčit ve škole.

Po dohodě s třídním vyučujícím jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole. Vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

Od 4. ledna bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu také ranní a odpolední školní družina. Po celou dobu výuky a pobytu v uzavřených společných prostorách školy a školní družiny budou žáci nosit roušky.

Školní jídelna je v provozu a všichni žáci 1. a 2. třídy jsou od 4.ledna přihlášeni ke stravování. Případné odhlášení stravy je nutné provést individuálně na www.strava.cz. Pro ostatní žáky školy, kteří mají distanční výuku, platí možnost odebírání obědů ve školní jídelně do jídlonosičů. Stravu je nutno přihlásit a vybrat opět na www.strava.cz.

PF 2021

22.12.2020

PF 2021