ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Výsledky zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí žáků do první třídy pro školní rok 2022-2023 (PDF)


Pro zvětšení klikněte na obrázek


Organizace zápisu

Zápis se skládá z formální části a motivační části. Zákonný zástupce dítěte se může účastnit obou částí zápisu.

Absolvování motivační části není podmínkou k přijetí dítěte k povinné školní docházce.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list). Pokud chce zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, je nutné vyplnit žádost o dodatečný odklad a dodat vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Na jejich základě bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Motivační část probíhá formou rozhovoru a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem a nepřesáhne dobu 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte ke školní docházce a současně ke zjištění jeho školní zralosti a připravenosti k úspěšnému zvládnutí učiva.

Přítomný pedagog může rodičům doporučit materiály a způsoby práce, které poslouží k další přípravě dítěte.


Kritéria pro přijetí

1. Děti s bydlištěm ve spádovém obvodu školy dle vyhlášky města č. 5/2013.
2. Děti, kterým byl již v minulém roce vystaven odklad školní docházky.
3. Děti, jejichž starší sourozenci již navštěvují školu v Havřicích.
4. Děti navštěvující mateřskou školu ve spádovém obvodu základní školy.
5. Ostatní děti do naplnění kapacity třídy – max. 20 žáků.


Dokumenty k zápisu do 1. třídy ke stáhnutí

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – DOCX | PDF
Zápisní list pro rodiče žáka 1. třídy – DOCX | PDF
Žádost o odklad povinné školní docházky – DOCX | PDF

Tip pro vyplňování: zkopírujte si verzi DOCX, aktivujte režim přepisování (klávesa Insert) a připravený formulář pohodlně a rychle vyplníte.


Spádovost školských obvodů

Platí obecně závazná vyhláška města č. 5/2013 schválená usnesením zastupitelstva města č. 462/Z27/13 ze dne 11.12.2013.


Povinná školní docházka

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Více zde: Kompletní text § 36 Plnění povinnosti školní docházky


Školní zralost

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně.

Více zde: Školní zralost – dokument PDF


Odklad povinné školní docházky

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Více zde: Kompletní text všech paragrafů k odkladu povinné školní docházky – dokument PDF


Desatero prvňáčka

1. Znám své celé jméno, vím, kde bydlím a jak se jmenuje moje maminka a tatínek.
2. Umím si uvázat na tkaničce mašličku a dokážu se rychle sám obléct.
3. Do aktovky si samostatně ukládám věci, které tam patří.
4. Sám si uklízím hračky na své místo.
5. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst příborem.
6. Dovedu v klidu poslouchat, co mně maminka vypráví.
7. Správně držím tužku.
8. Umím stříhat nůžkami.
9. Poznám barvy.
10. Dokážu vyprávět o svých zážitcích.

Kuliferdovo desatero budoucího školáka – základní desatero (zdroj: RAABE) pro všechny budoucí školáky, které vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.