ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020


Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2019/2020 bude vzhledem ke kapacitě školy přijato do první třídy 20 žáků. Děti ze spádového obvodu budou přijímány na naši školu přednostně, dále všichni zájemci až do naplnění kapacity třídy.

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u obou částí zápisu. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Motivační část – tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a případně mu doporučíme způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení.


Formuláře pro zápis

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – DOC | PDF
Zápisní list pro školní rok 2019/2020 – DOC | PDF
Žádost o odklad povinné školní docházky – DOC | PDF

Tip pro vyplňování: zkopírujte si verzi DOC, aktivujte režim přepisování (klávesa Insert) a připravený formulář pohodlně a rychle vyplníte.ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ NA TV SLOVÁCKO (13.02.2015)


Spádovost školských obvodů

Děti se dostaví k zápisu do základní školy ve spádovém obvodu, který byl pro jednotlivé ulice stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2013 schválenou usnesením zastupitelstva města č. 462/Z27/13 ze dne 11.12.2013.

Více zde: Spádovost školských obvodů – dokument PDF


Povinná školní docházka

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Více zde: Kompletní text § 36 Plnění povinnosti školní docházky – dokument PDF


Školní zralost

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně.

Více zde: Školní zralost – dokument PDF


Odklad povinné školní docházky

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Více zde: Kompletní text všech paragrafů k odkladu povinné školní docházky – dokument PDF


Desatero prvňáčka

1. Znám své celé jméno, vím, kde bydlím a jak se jmenuje moje maminka a tatínek.
2. Umím si uvázat na tkaničce mašličku a dokážu se rychle sám obléct.
3. Do aktovky si samostatně ukládám věci, které tam patří.
4. Sám si uklízím hračky na své místo.
5. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst příborem.
6. Dovedu v klidu poslouchat, co mně maminka vypráví.
7. Správně držím tužku.
8. Umím stříhat nůžkami.
9. Poznám barvy.
10. Dokážu vyprávět o svých zážitcích.

Kuliferdovo desatero budoucího školáka – základní desatero (zdroj: RAABE) pro všechny budoucí školáky, které vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.